Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Παροχή Εγγύησης του Δημοσίου για την χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε καιρό κρίσης


ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2011
Αρ. πρωτ :Φ4 1537
                                         

Προς
Ομοσπονδίες- μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κύριοι,

Με τη συνημμένη στην παρούσα Απόφαση οικ2/64312/2011 του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπεται η παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, από τα πιστωτικά ιδρύματα, μέσω προσωρινού πλαισίου για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα:
·        Παρέχεται εγγύηση, σε ποσοστό 70%, σε δανειακές συμβάσεις που θα καταρτισθούν μέχρι 31.12.2011 σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση να έχουν συσταθεί μέχρι την 18.7.2011, να μην έχουν υπαχθεί στις προηγούμενες αριθ. 2/49086/0025/3-7-2009 και 2/54979/0025/23-7-2009 αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και να μην είναι προβληματικές κατά την έννοια του άρθρου 5[1] της αριθ.2/55608/0025/18-08-2011 απόφασης (βλ. υποσημείωση).
·        Τα δάνεια χορηγούνται, με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης: α) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για κεφάλαιο κίνησης ή/και για επενδυτικούς σκοπούς και β) σε μεγάλες επιχειρήσεις, για επενδυτικούς σκοπούς.
·        Σημειώνεται ότι η εγγύηση έχει μέγιστη διάρκεια 10 έτη, ενώ η εξόφληση του δανείου πραγματοποιείται σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις στις 30/6 και 31/12 κάθε χρόνου.
·        Το μέγιστο ύψος του δανείου προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης και δεν υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος για το 2010.
·        Επιπλέον της δόσης του δανείου προβλέπεται η καταβολή προμήθειας ασφάλειας, στην ίδια εξαμηνιαία βάση. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορεί να χορηγηθεί έκπτωση μέχρι 15% επί του ποσού αυτού και για μέγιστη περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.
·        Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις στις οποίες χορηγήθηκαν δάνεια βάσει των δύο προαναφερόμενων αποφάσεων, να ζητήσουν παράταση της εγγύησης του Δημοσίου από 4 σε 10 έτη, κατά μέγιστο, υπό τον όρο ότι δεν είναι προβληματικές.
·        Η παραπάνω παράταση αφορά α) σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και  β) σε δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς που χορηγήθηκαν σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
·        Σημειώνεται ότι, για τις περιπτώσεις αυτές, το μέγιστο ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου που μπορεί να υπαχθεί στις νέες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό κόστος της επιχείρησης για το 2010 ενώ, η εγγύηση του Δημοσίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του υπαγόμενου ανεξόφλητου υπολοίπου. Για το μη υπαγόμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων.
·        Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στην παράταση της εγγύησης επαναξιολογούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα για τον προσδιορισμό του ποσού της προμήθειας ασφαλείας.
·        Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στα πιστωτικά ιδρύματα για υπαγωγή όλων των περιπτώσεων είναι η 30.11.2011.
·        Τα πιστωτικά ιδρύματα αναλαμβάνουν  την αποστολή αιτιολογημένης εισήγησης προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Δημοσίου αποφασίζει για την υπαγωγή ή μη των επιχειρήσεων.
·        Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στη διεύθυνση www.minfin.gr /Αποφάσεις & Εγκύκλιοι /Δημοσιονομική Πολιτική.
·        Τα δικαιολογητικά θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από:
-         τις δημοσιευμένες καταστάσεις των 3 τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή
-         τα αντίστοιχα έντυπα Ε3 (για βιβλία β’ κατηγορίας) ή
-         την αναλυτική εκτίμηση του μισθολογικού κόστους και των οικονομικών στοιχείων που εκτιμάται για τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας (για επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από 1.1.2011 μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης – 18.08.2011).
·        Ως επιτόκιο για τα εγγυημένα δάνεια ορίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της αγοράς.
·        Όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας για χρονικό διάστημα 2 ετών από την εκταμίευση του δανείου και να υποβάλλουν στα πιστωτικά ιδρύματα το έντυπο Ε7 σε ετήσια βάση, για το συγκεκριμένο διάστημα.
·        Σημειώνεται, τέλος, ότι το εγγυημένο ποσό του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό σε περίπτωση μη καταβολής 3 συνεχόμενων δόσεων.
Παρακαλούμε για τη γνωστοποίηση της παρούσας στους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη σας.

Με εντολή Προέδρου,

Αντώνης Μέγγουλης
Διευθυντής ΕΣΕΕ


[1] Άρθρο 5
1. Μία επιχείρηση θεωρείται προβληματική εφόσον δεν είναι ικανή με δικούς της οικονομικούς πόρους ή
με πόρους που είναι ικανή να εξασφαλίσει από τους ιδιοκτήτες/μετόχους της και τους πιστωτές της να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της, η οποία χωρίς εξωτερική παρέμβαση από το κράτος θα την οδηγήσει προς μία σχεδόν βέβαιη οικονομική εξαφάνιση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.
2. Συγκεκριμένα, μία επιχείρηση θεωρείται καταρχήν και ανεξαρτήτως μεγέθους προβληματική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
β) Εάν πρόκειται για εταιρία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
γ) Ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις διατάξεις του εθνικού πτωχευτικού δικαίου.
3. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν δεν συντρέχουν οι περιγραφόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιστάσεις, μια επιχείρηση μπορεί να θεωρείται προβληματική ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης, όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση
ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού.
4. Μια νεοσύστατη επιχείρηση δεν θεωρείται προβληματική, ακόμα και αν η αρχική της χρηματοοικονομική θέση είναι επισφαλής. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, όταν μια νέα επιχείρηση προκύπτει από εκκαθάριση προϋπάρχουσας επιχείρησης ή από ανάληψη μόνο του ενεργητικού της. Μια επιχείρηση καταρχήν θεωρείται νεοσύστατη για τα πρώτα τρία έτη μετά την έναρξη λειτουργίας στο σχετικό τομέα δραστηριοτήτων. Μόνο μετά από την παρέλευση αυτής της περιόδου, η επιχείρηση θεωρείται προβληματική υπό τον όρο ότι:
α) Καλύπτει τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί προβληματική κατά την έννοια των παραγράφων 1,2 και 3 παρόντος άρθρου.
β) Δεν αποτελεί μέρος ευρύτερου επιχειρηματικού ομίλου, εκτός εάν πληρούνται οι οριζόμενες στην παράγραφο 5 προϋποθέσεις.
5. Μια εταιρεία που ανήκει ή έχει εξαγορασθεί από ευρύτερο επιχειρηματικό όμιλο δεν θεωρείται προβληματική, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η εταιρεία έχει εγγενείς δυσχέρειες οι οποίες δεν έχουν προκύψει από την αυθαίρετη κατανομή των δαπανών στο εσωτερικό του ομίλου και ότι οι δυσχέρειες αυτές είναι τόσο σοβαρές ώστε να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον ίδιο τον όμιλο. Όταν μια προβληματική εταιρεία συστήνει μια θυγατρική, η θυγατρική αυτή μαζί με την προβληματική εταιρεία που την ελέγχει θα θεωρούνται όμιλος και θα θεωρείται προβληματική σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν σημείο.FEK_Eggyiseis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου