Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Οι φημολογούμενες αλλαγές στον ΚΒΣ


Κώδικας Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΑΣ).

Το πόρισμα της επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών αποτυπώνει τις αλλαγές που απλοποιούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ο οποίος ωστόσο δεν καταργείται όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, αλλά απλοποιείται ώστε να να βοηθήσει στην περιστολή της φοροδιαφυγής. Οι επικείμενες αλλαγές είναι οι εξής:


Καταργείται η διάκριση των βιβλίων σε β' και γ' κατηγορίας. Τα βιβλία που σήμερα ονομάζονται "β' κατηγορίας" μετονομάζονται σε "απλογραφικά", ενώ τα "γ' κατηγορίας" μετονομάζονται σε “διπλογραφικά”.

Αυξάνεται από τις 5.000 στις 10.000 ευρώ το όριο ακαθαρίστων εσόδων μέχρι το οποίο απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες.

Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ θα τηρούν "απλογραφικά βιβλία", ενώ οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα του 1.500.000 ευρώ θα τηρούν "διπλογραφικά βιβλία".

Ως “απλογραφικά βιβλία” θεωρούνται το βιβλίο εσόδων-εξόδων και το βιβλίο απογραφής, το οποίο τηρείται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία τα ακαθάριστα έσοδα του επιτηδευματία από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των 150.000 ευρώ.

Το χρονικό περιθώριο ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων-εξόδων αυξάνεται σημαντικά. Με το ισχύον σήμερα καθεστώς προβλέπεται η υποχρέωση του επιτηδευματία να ενημερώνει το βιβλίο εσόδων-εξόδων το αργότερο μέχρι τη 15η μέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή τη λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. Με το νέο καθεστώς ορίζεται ότι η ενημέρωση του βιβλίου εσόδων-εξόδων γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Αυξάνονται και τα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης των βιβλίων που τηρούν οι επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.500.000 ευρώ (των βιβλίων που σήμερα ονομάζονται "γ' κατηγορίας" και με το νέο σύστημα μετονομάζονται σε "διπλογραφικά"). Το ημερολόγιο, το οποίο με τις ισχύουσες διατάξεις πρέπει να ενημερώνεται μέχρι τη 15η μέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή τη λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού, με το νέο καθεστώς θα πρέπει να ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή τη λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. Η προθεσμία αυτή δεν θα μπορεί να υπερβαίνει την εμπρόθεσμη υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Αυξάνεται από 5.000.000 σε 6.500.000 ευρώ το ελάχιστο όριο των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπεται για όσους επιτηδευματίες υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο αποθήκης.

Ποια βιβλία καταργούνται και ποια αντικαθίστανται

Καταργείται το βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου, το οποίο πρέπει να τηρούν σήμερα όσοι επιτηδευματίες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλίο αποθήκης.

Θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλίο αποθήκης, εάν τα ακαθάριστα έσοδά τους είναι μεγαλύτερα των 6.500.000 ευρώ, οι ακόλουθες κατηγορίες επιτηδευματιών:

α) ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου,

β) ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων,

γ) ο πωλητής βενζίνης και πετρελαίου για λογαριασμό τρίτου,

δ) ο εκμεταλλευτής πρατηρίου υγραερίου αυτοκινήτων,

ε) ο εκμεταλλευτής πρατηρίου υγρών καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων,

στ) ο εκμεταλλευτής ξενοδοχείου ή ξενώνα ή κάμπιγκ.

Καταργείται το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής ή το διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής.

Καταργούνται οι υποχρεώσεις του επιτηδευματία που τηρεί "διπλογραφικά βιβλία" (σημερινά βιβλία "γ' κατηγορίας") και πραγματοποιεί παραγωγικές επενδύσεις διενεργώντας αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά:

α) να τηρεί βιβλίο επενδύσεων,

β) να τηρεί στα λογιστικά του βιβλία χωριστούς αναλυτικούς λογαριασμούς κατά αναπτυξιακό νόμο για τις αφορολόγητες εκπτώσεις ή τα αποθεματικά,

γ) να καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών αναλυτικά και χωριστά κατά αναπτυξιακό νόμο, τις επενδύσεις, τις εκπτώσεις και τα αποθεματικά.

Καταργείται η υποχρέωση του επιτηδευματία που τηρεί "απλογραφικά βιβλία" να τηρεί βιβλίο επενδύσεων.

Ο επιτηδευματίας που εκμεταλλεύεται παιδικό σταθμό, εκπαιδευτήριο, σχολή, φροντιστήριο, εργαστήριο ελευθέρων σπουδών και κάθε άλλης φύσεως επιχείρηση ή οργανισμό με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης, υποχρεούται πλέον να καταχωρεί στο μητρώο μαθητών τον ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του καταβάλλοντος τα δίδακτρα.

Καταργείται η υποχρέωση του επιτηδευματία που εκμεταλλεύεται ψυκτικούς χώρους και χώρους αποθήκευσης αγαθών τρίτων να εκδίδει διπλότυπο δελτίο εισαγωγής στο ψυγείο ή τίτλο αποθήκευσης. Επίσης καταργείται η υποχρέωση του ίδιου επιτηδευματία να εκδίδει δελτίο αποστολής κατά την εξαγωγή και να τηρεί βιβλίο αποθήκευσης, σε μερίδες κατά αποθέτη, με αναγραφή της διεύθυνσης του και της αρμόδιας ΔΟΥ.

Καταργείται η υποχρέωση του πράκτορα κρατικών λαχείων να τηρεί βιβλίο διάθεσης λαχείων.

Καταργείται η υποχρέωση του επιτηδευματία που διατηρεί επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων, να τηρεί βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών.

Καταργείται η υποχρέωση του επιτηδευματία που εκμεταλλεύεται χώρο στάθμευσης ή φύλαξης σκαφών θαλάσσης να καταχωρεί στο βιβλίο στάθμευσης τον ΑΦΜ του κατόχου του σκάφους και το όνομα του σκάφους όταν δεν υπάρχει αριθμός νηολόγησης.

Καταργείται η υποχρέωση του μεσίτη αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων να τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών στο οποίο καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του εντολέα, η χρονολογία της εντολής, το είδος, η διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρχει, η περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που αφορά η εντολή, καθώς και η συμφωνούμενη αμοιβή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου