Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Νέος τρόπος σήμανσης των φορολογικών στοιχείωνΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 23 Απριλίου 2013
Αρ. πρωτ : Φ3 507

Προς
Ομοσπονδίες – μέλη ΕΣΕΕ
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα, σας υπενθυμίζουμε ότι από την 1ης Μαΐου 2013 τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές στον τρόπο σήμανσης των φορολογικών στοιχείων (παραστατικών), μέσω των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων – ΕΑΦΔΣΣ (φορολογικών μηχανισμών), όπως έχουν καθοριστεί με την ΠΟΛ.1221/31.12.2012 του Υπουργείου Οικονομικών (επισυνάπτεται στην παρούσα).
Οι βασικότερες αλλαγές αφορούν στα παρακάτω σημεία:
  • Ο εκδότης των παραστατικών θα πρέπει να διαθέτει ειδικό φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) και ηλεκτρονικό υπολογιστή με το κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης και επικοινωνίας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).
  • Όλες οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν καθημερινά τα στοιχεία των πωλήσεών τους στη ΓΓΠΣ. Η διαβίβαση θα γίνεται ηλεκτρονικά, μετά από σχετική επεξεργασία του λογισμικού  και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Αναφοράς «Ζ».
Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι φορολογικών μηχανισμών πρέπει να διαθέτουν νέο ειδικό λογισμικό, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές συλλογής πληροφοριών, επεξεργασίας και διαβίβασης στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ή να μεριμνήσουν για την κατάλληλη προσαρμογή του ήδη εγκατεστημένου λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων.
Αναφορικά με πιθανά προβλήματα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο νέος τρόπος λειτουργίας των ΕΑΦΔΣΣ φαίνεται να  είναι συμβατός μόνο με φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Α.  Αντίθετα, οι μηχανισμοί τύπου Β, που απλά διαβιβάζουν τη σήμανση στο εμπορολογιστικό πρόγραμμα αλλά δεν ολοκληρώνουν την εκτύπωση, δεν φαίνεται να υποστηρίζουν τις νέες προδιαγραφές.  Περαιτέρω, είναι πιθανό να παρουσιαστεί πρόβλημα με τα γραφικά και τις φόρμες των παραστατικών που δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις έξι γραμμές κειμένου.
Παρακαλούμε για τη γνωστοποίηση της παρούσας στους Εμπορικούς Συλλόγους μέλη σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
                Ο Πρόεδρος

            Βασίλης Κορκίδης
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Καρανίκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου